Algemene Voorwaarden Veltec Kirby specialist

n

Artikel 1 Definities

De in deze Algemene Voorwaarden van Veltec Kirby Specialist gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Veltec met wie Veltec een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.
1.5 Partijen: Veltec en Klant gezamenlijk.
1.6 Veltec de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van Veltec. Te vinden onder de URL www.Veltec.eu
1.8 Zaken: zaken welke Veltec op haar website aanbiedt. Welke zaken Klant kan bestellen.
i

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen. Ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 Veltec garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Veltec hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Veltec er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, exclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Veltec mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.
3.4 Veltec behoudt zich het recht om een geplaatste order te weigeren. Er is pas sprake van een overeenkomst indien Veltec de order heeft bevestigd.

Artikel 4 Producten

4.1 Uw bestelling(en) worden door TNT post afgeleverd.
4.2 Wijzingen in prijs en specificaties door fabrikant doorgevoerd, evenals kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
5.2 Veltec is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
5.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
c. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via PayPal tijdens Bestelprocedure)

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
6.2 Veltec zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
6.3 Indien en voorzover Veltec niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde zaken aan klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Veltec heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Herroepingsrecht

7.1 In het kader van de wet ‘Kopen op afstand’ heeft u na het doen van aankopen bij Veltec het recht op een afkoelings periode. Met andere woorden, bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Veltec retourneren, conform de door Veltec verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Geleverde zaken

De Klant heeft het recht de geleverde zaken binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Veltec mits:
a. De Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Veltec.
b. De Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Veltec het in ontvangst heeft genomen.
c. LET OP !! De gereconditioneerde Kirby stofzuigers kunnen niet worden teruggenomen!!)
Dit omdat deze op opdracht van de koper worden gereconditioneerd. Er worden hier arbeidsuren ingestoken en speciaal hiervoor nieuwe motoronderdelen aangekocht die vervolgens in de bestelde Kirby stofzuiger worden gemonteerd. Eenmaal gemonteerd kunnen deze producten niet meer gedemonteerd worden.
d. De geleverderde producten in de originele en onbeschadigde verpakking zitten. (originele verpakkingen die geopend zijn kunnen niet worden teruggenomen!!)
7.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Reclameren

8.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Veltec alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Veltec mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Veltec  binnen bekwame tijd schriftelijk of e-mailheeft laten blijken;
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Veltec.
d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Veltec het in ontvangst heeft genomen.
8.2 Indien na onderzoek van Veltec blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Veltec met Klant in overleg treden.
8.3 Indien na onderzoek van Veltec inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld.

Vervangende zaak

Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
8.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
8.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 7.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8a Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Veltec welk contact telefonisch, schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Veltec zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
Klant kan het geschil -indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.
8.3 Indien u een verbintenis met Veltec aangaat, zal dit automatisch gebeuren aan de hand van onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 Garantie

9.1 Veltec neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de Fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties worden alleen uitgevoerd afspraak bij onze locatie op de Kammetweg 27 in Andel. Op dit adres kunt u tevens terecht voor alle andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw Kirby stofzuiger. Veltec vergoedt nooit reparatiekosten aan derden.
9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage.
9.3 Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.
9.4 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan Veltec stelt.
9.5 De aanspraklijkheid tijdens het transport bij het verzenden van producten van Veltec naar de eindklant is voor het risico van Veltec tot op het moment dat de bestelling is afgeleverd.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Veltec is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Algemene voorwaarden